Fahrer Info

  • Name Johann Ledermair
  • Nationalität Austria
  • Team Ledermair Motorsport

#444 Johann Ledermair

Fahrzeug Info

  • Typ Dallara - GP2
  • Klasse Formula Class
Dallara - GP2

Fahrer Info

  • Name Johann Ledermair
  • Nationalität Austria
  • Team Ledermair Motorsport

Team Ledermair Motorsport

Fahrzeug Info

  • Typ Dallara - GP2
  • Klasse Formula Class
Dallara - GP2